Terms and Conditions

This text will be translated, as soon as possible! Contact me, if you have a question, please.

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle gesloten overeenkomsten. Vermeldingen van prijzen, kleuren en materialen in offertes of overeenkomsten geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, te allen tijde onder voorbehoud.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door MonPilou aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt binnen 24 uur na de bestelling in de vorm van een aan de koper gezonden e-mail (factuur). Slechts de inhoud van de factuur bindt partijen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

2a. Betaling

Online betaling is mogelijk via onze website met een van de volgende online betaalmogelijkheden: iDEAL en PayPal (+ 2% betaalkosten). Voor orders binnen Nederland kan ook betaald worden middels overschrijving van het totaalbedrag van de bestelling op NL40TRIO0379261170, te name van MonPilou.

3. Levertijd

De bestelde artikelen worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet (meer) leverbaar is (of de levering onaanvaardbaar lang op zich zal laten wachten), zal contact worden opgenomen om te komen tot de keuze voor een vergelijkbaar artikel, dan wel de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dient MonPilou dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde behouden wij in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van tien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren.

4. Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper: de bestelling wordt door MonPilou beschouwd als opdracht tot verzending. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan MonPilou, waarbij indien mogelijk rekening gehouden wordt met een door de koper opgegeven voorkeur. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf verlaten.


5. Prijzen

De op deze pagina's genoemde prijzen zijn inclusief BTW en in EURO's, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

6. Reclames en herroeping

Reclame ter zake van leveranties dient binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk gedaan te worden. Bij in gebreke blijven hiervan wordt MonPilou geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd. Herroeping van een gedane transactie is mogelijk binnen 14 dagen na datum van ontvangst van het artikel. Bij in gebreke blijven hiervan wordt MonPilou geacht in overeenstemming met haar verplichtingen te hebben geleverd. Op bestelling gemaakte artikelen kunnen helaas niet worden omgeruild. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal MonPilou ter harer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis her-levering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Retour zendingen worden niet geaccepteerd zonder akkoord vooraf, noch wanneer die gebruikt of beschadigd zijn. Als onbestelbaar geretourneerde pakketten die binnen 1 jaar na datum van bestelling niet geclaimd zijn, worden weer in de voorraad opgenomen. Hierdoor vervalt het recht van de klant op restitutie en/of claim op de bestelling. Dit, nadat door MonPilou alles in het werk is gesteld om contact met de cliënt te leggen over het geretourneerde pakket.

7. Geschillen

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij uitsluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen MonPilou en de wederpartij mochten ontstaan.

8. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien MonPilou wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, komen deze kosten voor rekening van de koper. De koper is verplicht de kosten volledig aan MonPilou te vergoeden.

9. Oneigenlijk gebruik

Ouders en/of verzorgers dienen zorg te dragen voor een juist gebruik van de geleverde artikelen. Schade voortkomend uit onjuist of onzorgvuldig gebruik van poppen, poppenmaak pakketten, knutselartikelen, speelgoed en aanverwanten is niet op MonPilou of de eigenaar hiervan te verhalen. Poppen, knuffels en andere door ons geleverde artikelen altijd verwijderd houden van open vuur.

10. Aansprakelijkheid

MonPilou is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord bij de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MonPilou.

© 2013 - 2024 MonPilou | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore